You are currently viewing Medycyna pracy w przychodni ANMED

Medycyna pracy w przychodni ANMED

W naszych przychodniach w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim skorzystać można nie tylko z usług świadczonych w ramach NFZ, ale także z szerokiego wachlarza usług prywatnych, między innymi z badań z zakresu medycyny pracy.

Codziennie na miejscu dostępny jest lekarz medycyny pracy, który za okazaniem właściwego skierowania, w drodze badań pomocniczych, specjalistycznych oraz wywiadu środowiskowego, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i stwierdza przeciwwskazania zdrowotne bądź ich brak do pracy na określonym stanowisku pracy.

 

Rodzaje badań profilaktycznych

Pacjenci zgłaszają się do lekarza medycyny pracy w celu wykonania takich badań profilaktycznych, jak: badania wstępne, okresowe, kontrolne bądź do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badania wstępne wykonywane są wszystkim osobom rozpoczynającym pracę w danym miejscu – dotyczy to nie tylko nowej pracy, ale także przeniesienia na inne stanowisko. Po wykonaniu wszystkich zaleconych badań, które zależne są od specyfiki określonego stanowiska pracy, lekarz wydaje orzeczenie o niezdolności, bądź zdolności do podjęcia pracy. Na orzeczeniu znajduje się także informacja o terminie kolejnych badań, które będą już badaniami okresowymi. Częstotliwość wykonywania badań okresowych określana jest na podstawie rodzaju i uciążliwości czynników, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem. Zdarza się jednak, że pracownik z przyczyn chorobowych był niezdolny do pracy przez dłuższy czas. Jeśli okres ten wynosił co najmniej 30 dni, pracodawca zobligowany jest skierować pracownika na badania kontrolne, aby ustalić, że jest on w stanie bezpiecznie wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Badania do celów  sanitarno-epidemiologicznych to z kolei lekarskie i laboratoryjne badania, wykonywane w celu identyfikacji zakażenia lub ustalenia rozpoznania choroby. Muszą je wykonać osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcących się do wykonywania takich prac. Otrzymanie takiego orzeczenia poprzedzone jest wykonaniem badań laboratoryjnych.

Poza powyższymi rodzajami badań profilaktycznych, w naszych przychodniach można wykonać także:

 • badania sportowców do 23. roku życia,
 • badania kierowców,
 • badania uczniów i studentów,
 • badania marynarzy,
 • badania osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń.

Na miejscu mamy dostępną także pracownię psychologiczną, w której można wykonać badania psychologiczne kierowców, a także punkt pobrań krwi, do którego w ramach badań profilaktycznych muszą udać się osoby, mające w pracy kontakt z czynnikami chemicznymi.

 

Co warto wiedzieć odnośnie badań profilaktycznych?

 • Wstępne badania nie są wykonywane u osób, które ponownie zaczynają pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku. Dotyczy to umowy podpisanej w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
 • Badania okresowe powinno wykonywać się w godzinach pracy, a nieobecność w tym czasie na stanowisku nie jest podstawą do zmniejszenia wynagrodzenia.
 • Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że do pracy potrzebne nam będą okulary, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia części kosztów ich zakupu.
 • Lekarz medycyny pracy podczas wizyty może zapytać o przyjmowane leki, przewlekłe choroby, nałogi, przebyte operacje i wypadki oraz choroby, które występują bądź występowały w rodzinie.
 • Jeżeli badania okresowe muszą zostać wykonane w innym mieście, to koszty związane
  z przejazdem pokrywa pracodawca.